ΑρχικήΤέλεση Μνημοσύνου

Τέλεση Μνημοσύνου

Τί εἶναι καί γιατί τελοῦμε τό Μνημόσυνο;
Τά  ἱερά μνημόσυνα εἶναι οἱ ἀκολουθίες πού τελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας γιά τoύς κεκοιμημένους. Ἡ ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου δέν τελεῖται μόνη της ἀλλά πάντοτε μαζί με τή Θεία Λειτουργία κατά τήν ὁποία μνημονεύεται ὁ κεκοιμημένος. Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ προσευχή γιά τά πρόσωπα πού ἔφυγαν ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή, καί μάλιστα ἡ μνημόνευσή τους κατά τήν Θεία Λειτουργία, προξενεῖ ὠφέλεια στίς ψυχές τῶν κεκοιμημένων καί βασίζεται στήν πίστη μας στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Οἱ νεκροί δέν ἐπιστρέφουν στήν ἀνυπαρξία ἀλλά ζοῦν στόν Θεό πού εἶναι ὄχι Θεός νεκρῶν ἀλλά Θεός ζώντων.

Πότε τελοῦνται τά μνημόσυνα ; 
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθιερώσει νά τελοῦνται γενικά μνημόσυνα γιά ὅλους τούς κεκοιμημένους δύο φορές τόν χρόνο, τό Σάββατο τῆς Ἀπόκρεω καί τό Σάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς. Γιά τά προσφιλῆ μας πρόσωπα εἴθισται νά τελεῖται μνημόσυνο κυρίως γιά τήν ἐπέτειο 40 ἡμερῶν καί ἑνός ἔτους ἀπό τόν θάνατό τους (μποροῦμε βέβαια νά κάνουμε μνημόσυνα καί γιά τά τρίμηνα, ἑξάμηνα, ἐννιάμηνα, τρίχρονα κτλ). Τό μνημόσυνο μπορεῖ νά γίνει ὁποιαδήποτε ἡμέρα ἀλλά ἡ πιό ἐνδεδειγμένη εἶναι τό Σάββατο, ἡμέρα ἀφιερωμένη ἀπό τήν θεία Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας στούς κεκοιμημένους. Μνημόσυνα ΔΕΝ τελούνται τίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές Ἑορτές καί τήν περίοδο ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἕως τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

Τί χρειάζεται γιά νά γίνει τό μνημόσυνο;  
Στήν περίπτωση πού θέλουμε νά τελεστεῖ μνημόσυνο στήν μνήμη ἀγαπημένου μας προσώπου θά πρέπει νά ἔρθουμε στόν Ναό καί νά συνεννοηθοῦμε μέ ἕναν ἀπό τούς ἱερεῖς.

 • Τήν παραμονή τοῦ μνημοσύνου θά πρέπει νά προσκομίσουμε στόν Ναό τά ἑξῆς γιά τήν Θεία Λειτουργία καί τό Μνημόσυνο :
  1. Τρία πρόσφορα (ἐάν εἶναι δυνατόν τό ἕνα νά εἶναι ζυμωτό ὄχι φούρνου).
  2. 1 μπουκάλι ἐλαιόλαδο.
  3. 1 μπουκάλι Νάμα (τό κρασί γιά τήν Θ. Λειτουργία, κατά προτίμηση «Ροῦσσος» ἤ «Βυζαντινό»).
  4. Τρεῖς λαμπάδες ἀπό καθαρό κερί (μία γιά τόν δίσκο τῶν κολλύβων καί δύο γιά τήν Θεία Λειτουργία).
  5. Καρβουνάκια.
 • Ἀνήμερα τῆς τέλεσηςπρέπει νά φέρουμε τό Δίσκο μέ τά Κόλλυβα. Εἶναι εὐκταῖο νά συμμετάσχουμε ἀπό τήν ἀρχή στό μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας καί, μέ τήν κατάλληλη προετοιμασία (ἐξομολόγηση), νά μεταλάβουμε τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Ἔτσι, εἴμαστε σέ εὐχαριστιακή κοινωνία μέ τόν κεκοιμημένο ἀδελφό μας.

Προσφορά καφέ σέ Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ
Στόν Ἱερό μας Ναό διατίθενται δύο αἴθουσες (στό ἰσόγειο, τό «Πνευματικό Κέντρο» καί στόν ὄροφο, ἡ «Αἴθουσα τῆς Γαλήνης») γιά τήν παράθεση τοῦ ἐπιμνημόσυνου κεράσματος – καφέ, μέ σκοπό τήν διευκόλυνση τῶν ἐνοριτῶν μας καί τήν στήριξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Γιά τήν χρήση τῆς αἴθουσας πρέπει νά γίνει ἐγκαίρως κράτηση στόν Ἐφημέριο-ἱερέα. Ἡ ἐνοικίαση κοστίζει ἐπί ἀποδείξει 100 εὐρώ, χρηματικό πόσο πού πηγαίνει στό Συσσίτιο, τό Σπίτι Γαλήνης Χριστοῦ.

Μέ τήν προσφορά τοῦ καφέ στήν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ κάνετε μία σημαντική ἐλεημοσύνη εἰς μνήμην τοῦ προσφιλοῦς προσώπου, ἀπό τήν ὁποία προκύπτει ὠφέλεια στήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του. Οἱ ἐθελόντριες κυρίες τοῦ Σπιτιοῦ Γαλήνης ἑτοιμάζουν καί προσφέρουν τόν καφέ. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πού θά παραθέσουν καφέ στήν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ πρέπει τήν παραμονή νά φέρουν: Καφέ, ζάχαρη, βουτήματα καί ὅ,τι ἄλλο θέλουν νά προσφέρουν.